Bezpieczeństwo działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego cz.III nieodnawialne źródła energiiSprawozdawca I. Belet: Minęło dwa lata od incydentu w Zatoce Meksykańskiej w USA. W tym czasie dokonano sprawdzenia stanu prawnego i bezpieczeństwa tego typu instalacji w UE. Trzeba wprowadzać sprawiedliwe i równe zasady dla wszystkich państw członkowskich w UE. Lepiej zmienić formę prawną i stworzyć solidne ramy prawne w formie dyrektywy. Organy odpowiedzialne za ocenę wydobycia tych nieodnawialnych źródeł energii muszą być niezależne od organów wydających pozwolenia na eksploatację. Należy zadbać o dobrą wymianę informacji pomiędzy państwami UE. Agencja MSA ma nowe kompetencje. Strony umów trójstronnych muszą podlegać weryfikacji. Ta z kolei musi być przeprowadzona w sposób całkowicie niezależny. Ważne jest zadbanie o ewentualne wypłaty odszkodowań. Nie wszystkie podmioty gospodarcze są przygotowane na pokrycie odszkodowań. Należy stworzyć program rekompensat wzajemnych pokrywających ewentualne odszkodowania.

V. Ford: Powstanie dyrektywy w tym temacie jest ważne i dobre. Trzeba podzielić odpowiedzialność za przygotowanie poszczególnych tematów i doprecyzować, kto za co odpowiada. Weryfikacja trzeciej strony umowy jest konieczna. Należy stworzyć mechanizm kontroli poważnych zagrożeń. System ten musi działać w trybie ciągłym, wiążącym się z funkcjonowaniem platform wiertniczych. W dyrektywie trzeba wprowadzić zapis o odpowiedzialności karnej w przypadku rażących nadużyć. Trzeba też ograniczać do minimum wpływ na środowisko w przypadku katastrofy. Konieczny jest też dostęp władz lokalnych do personelu firmy, który pomoże w usunięciu skutków ewentualnych katastrof i awarii.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Komisja skupiła się na największych zagrożeniach. Trzeba wypracować niezależność władz. Należy unikać konfliktu interesów. Należy wprowadzić weryfikację przeprowadzoną przez trzecią stronę umowy. Wprowadzenie prawa w formie dyrektywy poprawi sytuację zwłaszcza na Morzu Północnym. Odpowiedzialność środowiskowa jest objęta wnioskiem. Prowadzone są prace nad dyrektywą i zostały zlecone badania mające na celu wprowadzenia jak najlepszego prawa. Ciekawym pomysłem jest przeprowadzenie analizy ryzyka.

I. Belet: Należy wprowadzić jasną definicję odpowiedzialności. Niezbędna jest weryfikacja trzeciej strony. Trzeba jednak pamiętać, że globalna weryfikacja jest tematem drażliwym. Istotny jest dostęp do zasobów fizycznych i osobowych pozwalających na usunięcie ewentualnych katastrof.