Informacje na temat prowadzonych negocjacji trójstronnych dotyczących rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego nieodnawialne źródła energiiRopa naftowa i gaz ziemny są nieodnawialnymi źródłami energii. Wyniki rozmów trójstronnych.

I. Belet: W rozmowach dokonano znacznego postępu. Można być optymistami, jeżeli chodzi o finalny kompromis. Ważna jest całkowita niezależność kompetentnych władz zapewniających bezpieczeństwo pracowników na platformach morskich, jak również zapewniających ochronę środowiska. Ważne są kwestie odpowiedzialności. Trzeba pamiętać o zobowiązaniach ekonomicznych.

Rafineria gazu ziemnego - nieodnawialnego źródła energii

Rafineria gazu ziemnego – nieodnawialnego źródła energii

Ważny jest udział opinii publicznej. Ważne by była ona na bieżąco informowana, o tym co się dzieje na morzach. Trzeba pamiętać o wymiarze globalnym. Na morzach Unii działają również firmy spoza UE i trzeba pamiętać, żeby nie przeciążyć tych wszystkich podmiotów regulacjami. Ważne jest wyciąganie wniosków z wypadków. Element prewencyjny musi działać we wszystkich firmach działających na terenie UE. Jeżeli chodzi o rejon Arktyki – UE nie może wprowadzić zakazów ponieważ nie ma tam wód terytorialnych Unii. Niemniej Europejskie podmioty działające w tamtym terenie powinny interweniować w przypadku jakiegoś zdarzenia. Potrzebne są gwarancje, że konsekwencje wypadków będą ograniczone do minimum.

M. Marinescu: Są kwestie które trzeba przedyskutować. Chodzi o akty wykonawcze i delegowane. Ważne są kwestie wniosków. Komisja ma swoje zalecenia, które powinny zostać przyjęte przez Radę.