Przemysłowe, energetyczne i inne aspekty gazu łupkowego i ropy cz.I nieodnawialne źródła energiiSprawozdawca N. Tzavela: Gaz łupkowy jest bardzo ważny dla UE. Zarówno w aspektach energetycznych, przemysłowych jak i ekonomicznych. Gaz łupkowy jest ważny dla zróżnicowania dostaw energii w UE. Europa powinna zbadać jakie zasoby tego surowca jest są na jej terytorium. Gaz łupkowy może odegrać znacząca rolę obniżeniu ceny gazu na rynku oraz wzmocnić pozycję konsumenta. Produkcja krajowa tego gazu zwiększy bezpieczeństwo dostaw. Rynki energii to temat ważny dla gospodarki UE. Trzeba działać na rzecz przejścia na gospodarkę zdekarbonizowaną. Zakładamy, że dojdzie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Gaz łupkowy może być paliwem pomostowym szczególnie w tych krajach, które do produkcji energii wykorzystują nieodnawialnych źródeł. Energia wiatrowa jest nietrwałą formą energii. Komisja Europejska musi dokonać analizy wpływu i prognoz dla niekonwencjonalnego gazu. UE pozostaje w tyle za USA. Sektor ten musi zostać zbudowany od podstaw. W Europie jest brak wykwalifikowanej siły roboczej, która mogłaby zając się wydobyciem tego gazu. Kraje, w których stwierdzono złoża gazu łupkowego muszą wyszkolić wykwalifikowaną siłę roboczą. Potrzeba europejskich przepisów na udzielanie licencji wydobycia gazu łupkowego. Państwa członkowskie muszą prowadzić konsultacje społeczne w tej sprawie. Trzeba ułatwiać inwestycje. Opinia publiczna musi pomóc w zrozumieniu przez społeczeństwo potencjału gazu łupkowego oraz jego wpływu na środowisko. Wpływ na środowisko można zmniejszyć przez stosowanie najlepszych praktyk i technologii jak również przez monitorowanie procesu wydobycia na każdym etapie. Przez rozpoczęciem wydobycia firmy powinny prowadzić kampanie informujące lokalne społeczeństwo o tym co się stanie i jakie chemikalia zostaną wykorzystane. Firmy te powinny także sprzątać po zakończeniu działań. Na przemyśle spoczywają duże zobowiązania.

J. Brezina: Trzeba zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne. Potencjał gazu łupkowego musi zostać wykorzystany w EU właściwie. Trzeba przeprowadzić konkretne badania i uzyskać naukowe dane. W UE musimy rozwijać produkcję gazu łukowego.

I. Kalfin: Nowy potencjał dla energetyki w UE musi być poważnie przedyskutowany. Trzeba też wziąć pod uwagę punkt widzenia przemysłu. Mix energetyczny każdy kraj może wybrać oddzielnie. Ważne są konsultacje publiczne.

F. Hall: Decyzja o wydobyciu gazu łukowego jest suwerenną decyzją państw członkowskich i to one muszą zadbać o wdrażanie przepisów UE dotyczących ochrony środowiska. Duże znaczenie mają najnowsze technologie oraz wymiana najlepszych praktyk jak również zasada zanieczyszczający płaci. Firmy unijne prowadzące działalność poza UE muszą utrzymywać standardy unijne. Gaz jest mniej zanieczyszczający niż węgiel, ale nie ma danych dotyczących emisji gazu łukowego. Przy wydobyciu gazu łupkowego następuje ucieczka metanu. Potrzebna jest analiza w tym temacie. Do roku 2030 nie będzie możliwości stosowania gazu łukowego do produkcji energii elektrycznej.

R. Butikofer: Potrzebne są realistyczne oczekiwania dotyczące gazu łukowego. Ludzie nie chcą być poszkodowani przez wydobycie tego surowca. Trzeba będzie zmienić europejskie ramy regulacyjne. Stanowisko UE musi być spójne. Ważna jest kwestia przejrzystości szczególnie w kwestii technologii używanych chemikaliów. Obywatele mają obawy co do skutków zdrowotnych. Gaz łukowy nie jest paliwem pomostowym w drodze do zielonej energii. Musimy korzystać z wiedzy i doświadczeń amerykańskich.